WorldMedic  IVF  Provides a fully integrated Infertility Clinic Management

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

 Phone: (66) 02-949-7816-20
 [email protected]

  WorldMedic Information & Technology 
  42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

การบริการเพื่อการมีบุตร

 

 

 

การบริการเพื่อการมีบุตร

- ตรวจวินิจฉัย : อัลตร้าซาวด์, ส่องกล้องภายในตรวจอุ้งเชิงกราน, การฉีดสีเอกซเรย์, การวิเคราะห์น้ำอสุจิ, การคัดเชื้อตัวอสุจิ, การตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนในร่างกาย

- การใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ : IVF, ICSI, GIFT, LAH, PGD
- การผ่าตัดต่อท่อนำไข่ (ผ่าตัดแก้หมัน)
- การผ่าตัดเนื้อ sperm (Sperm Retriveal) : PESA, TESE
- การตรวจวิเคราะห์โรคทางพันธุกรรม : PGD, PCR
- การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

1. การทำกิ๊ฟ (GIFT)
2. การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
3. การทำอิ๊กซี่ (ICSI)
4. การคัดเลือกเชื้ออสุจิฉีดผสมเทียม ( IUI)

 

การทำกิ๊ฟท์ GIFT
(Gamete Intrafallopian Transfers)

เป็นวิธีการนำเอาไข่ และตัวอสุจิใส่กลับเข้าไปในท่อนำไข่ ตรงตำแหน่งที่เกิดการปฏิสนธิตามธรรมชาติโดยใส่ผ่านหน้าท้องด้วยวิธีการส่องกล้องวิธีการนี้เหมาะสำหรับฝ่ายหญิงที่มีท่อรังไข่ปกติอย่างน้อย 1 ข้าง และฝ่ายชายที่มีเชื้ออสุจิที่ค่อนข้างปกติ

 

ขั้นตอนในการรักษา
1. กระตุ้นรังไข่ด้วยฮอร์โมน ให้เกิดไข่หลายใบ
2. ติดตามการเจริญของถุงรังไข่ด้วยอัลตราซาวนด์ ฉีดยาฮอร์โมนกระตุ้นให้ไข่สุก และรอให้ไข่เจริญเต็มที่ ซึ่งไข่จะสุกเต็มที่หลังฉีดยาประมาณ 34 – 36 ชั่วโมง
3. เก็บไข่โดยใช้เครื่องอัลตราซาวนด์ที่มีหัวตรวจสอดทางช่องคลอดแล้วใช้เข็ม ขนาดเล็กดูดไข่ผ่านทางช่องคลอดในขณะที่คนไข้ได้ยาระงับความรู้สึก
4. เตรียมน้ำเชื้ออสุจิในห้องปฏิบัติการ โดยคัดเลือกเอาเชื้ออสุจิตัวที่แข็งแรง
5. นำไข่และอสุจิมารวมกัน แล้วใส่กลับเข้าไปในท่านำไข่โดยใส่ผ่านทางหน้าท้อง ด้วยวิธีการส่องกล้อง
6. ให้ยาฮอร์โมน เพื่อช่วยให้รังไข่ทำงานสมบูรณ์ขึ้นหรือช่วยทำงานทดแทนรังไข่ และช่วยสนับสนุนการเจริญของเยื่อบุโพรงมดลูก

 

กรณีใช้เทคโนโลยีเพิ่มเติม....
- การรักษาอาการหรือภาวะแทรกซ้อน
- การเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกในการรับบริจาค
- การรับอสุจิบริจาค
- การคัดเลือกเพศ (Sex Selection)
- การนำเชื้ออสุจิออกจากอัณฑะด้วยวิธีเทเซ่ (TESE) หรือมีซ่า (MESA)

 

การทำเด็กหลอดแก้ว (In–Vitro Fertilization:IVF)

จะคล้ายกับการทำกิ๊ฟท์มาก ต่างกัน คือ แพทย์จะนำเอาไข่และเชื้ออสุจิมาผสมกันในหลอดทดลองจนกระทั่งเกิดการปฏิสนธิ แล้วเลี้ยงต่อในห้องปฏิบัติการจนเป็นตัวอ่อน อีกประมาณ 2 – 3 วัน ซึ่งจะได้ตัวอ่อนในระยะ 4 – 8 เซลล์ หรือเลี้ยงจนถึงระยะบลาสโตซิสท์ (Blastocyst) แล้งจึงนำเอาตัวอ่อนใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูก เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตและฝังตัวต่อไป ในการเตรียมตัวอ่อนนี้อาจจะมีตัวอ่อนที่เหลือ และแข็งแรงก็สามารถทำการแช่แข็งและเก็บไว้ใช้ในรอบการรักษาต่อไปได้

วิธีการนี้เหมาะสำหรับคู่สมรสที่ฝ่ายหญิงมีความผิดปกติของท่อนำไข่ทั้งสองข้าง
มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เชื้ออสุจิของฝ่ายชายมีจำนวนน้อยหรือมีภาวะมีบุตรยาก
ที่ตรวจไม่พบสาเหตุ

 

ขั้นตอนในการรักษา
1. กระตุ้นรังไข่ด้วยฮอร์โมน ให้เกิดไข่หลายใบ
2. ติดตามการเจริญของถุงไข่ด้วยอัลตราซาวนด์ฉีดยาฮอร์โมนกระตุ้นให้ไข่สุก และรอให้ไข่เจริญเต็มที่หลังฉีดยา ประมาณ 34 – 36 ชั่วโมง
3. เก็บไข่โดยใช้เครื่องอัลตราซาวนด์ ที่มีหัวตรวจสอดทางช่องคลอดแล้วใช้เข็มขนาดเล็กดูดไข่ผ่านทางช่องคลอดในขณะที่คนไข้ได้ยาระงับความรู้สึก
4. เตรียมน้ำเชื้ออสุจิในห้องปฏิบัติการ โดยคัดเลือกเอาเชื้ออสุจิตัวที่แข็งแรง
5. นำไข่และเชื้ออสุจิมารวมกัน ในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ภายในห้องปฏิบัติการ
6. ตรวจสอบการปฏิบัติสนธิเพื่อพิจารณาเลี้ยงเป็นตัวอ่อนเพื่อย้ายเข้าโพรงมดลูก หรือแช่แข็งต่อไป

 

กรณีใช้เทคโนโลยีการรักษาเพิ่มเติม....
- การรักษาอาการหรือภาวะแทรกซ้อน
- การเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกในการรับบริจาค
- การรับอสุจิบริจาค
- การคัดเลือกเพศ (Sex Selection)
- การเลี้ยงตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสท์ (Blastocyst Culture)
- บริการแช่แข็งตัวอ่อน (Embryo Freezing)

 

การทำอิ๊กซี่ (Intracytoplasmic Sperm Injection : ICSI)

วิธีนี้จะคล้ายกับการทำเด็กหลอดแก้วมาก ต่างกันตรงที่การปฏิสนธิซึ่งการทำอิ๊กซี่


ขั้นตอนในการรักษา

1.กระตุ้นรังไข่ด้วยฮอร์โมน ให้เกิดไข่หลาย ๆ ใบ
2.ติดตาม การเจริญเติบโตของถุงไข่ด้วยอัลตราซาวนด์ทางช่องคลอด ฉีดยาฮอร์โมนกระตุ้น ให้ไข่สุก และรอไข่เจริญเต็มที่ซึ่งไข่จะสุกเต็มที่หลังฉีดยา ประมาณ 34–36ชั่วโมง
3.เก็บไข่โดยใช้เครื่องอัลตราซาวนด์ ที่มีหัวตรวจสอดทางช่องคลอดแล้วใช้เข็มขนาดเล็กดูดไข่ผ่านทางช่องคลอดในขณะ ที่คนไข้ได้ยาระงับความรู้สึก
4.ตรียมน้ำเชื้ออสุจิในห้องปฏิบัติการ โดยคัดเลือกเอาเชื้ออสุจิตัวที่แข็งแรง
5.นำเอาเชื้ออสุจิ 1 ตัว ฉีดเข้าไปในไข่ที่สมบูรณ์โดยใช้เครื่องมือและกล้องที่มีความละเอียดมากภายในห้องปฏิบัติการ
6.ตรวจสอบการปฏิสนธิ เพื่อพิจารณาเลี้ยงเป็นตัวอ่อนเพื่อย้ายเข้าโพรงมดลูก หรือแช่แข็งต่อไป
7.นำตัวอ่อนที่สมบูรณ์ย้ายเข้าโพรงมดลูก ด้วยวิธีการคล้ายกับการตรวจภายในอาจจำเป็นต้องให้ยาฮอร์โมนเพื่อทดแทนการทำงานของรังไข่


กรณีใช้เทคโนโลยีเพิ่มเติม....

- การรักษาอาการหรือภาวะแทรกซ้อน
- การเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกในการรับบริจาค
- การนำเชื้ออสุจิออกจากอัณฑะด้วยวิธีเทเซ่ (TESE)หรือมีซ่า (MESA)
- การเลี้ยงตัวอ่อนระยะบลาสโตซิส์ท (Blastocyst Culture)
- บริการแช่แข็งตัวอ่อน (Embryo Freezing)

 

การคัดเลือกเชื้ออสุจิฉีดผสมเทียม (Intrauterine insemination:IUI)

เป็นการคัดเลือกตัวเชื้ออสุจิที่แข็งแรง และรูปร่างดี ในปริมาณที่มากพอฉีดเข้าสู่โพรงมดลูก โดยฉีดผ่านสายยาง ที่สอดผ่านปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูกเพื่อช่วยให้อสุจิมีโอกาสพบกับไข่ได้ง่ายขึ้น

วิธีนี้เป็นวิธีการรักษาที่ไม่ยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายไม่สูง และมีโอกาสในการตั้งครรภ์พอสมควรอย่างไรก็ตามผลการรักษาจะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการคัดเลือกกลุ่มคู่สมรสที่เหมาะสมในการรักษา ซึ่งควรจะเป็นคู่สมรสที่มีอายุไม่มากไม่มีปัญหาเรื่องท่อนำไข่อุดตัน ไม่มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่รุนแรงหรือใช้กับฝ่ายชายที่มีภาวะผิดปกติไม่มาก

 

ข้อมูลจาก ศูนย์ผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลเสรีรักษ์